Uvod Kuhljevi dnevi Statut Organiziranost Zborniki
Uvod
Kuhljevi dnevi
Statut
Organiziranost
Zborniki

STATUT
SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA MEHANIKO
- SDM

 

I. IME 

Člen 1.

Slovensko društvo za mehaniko - SDM (v nadaljnjem besedilu SDM) je društvo, v katerem se združujejo državljani Republike Slovenije in zamejski Slovenci, ki se ukvarjajo z znanstvenim, raziskovalnim, izobraževalnim in strokovnim delom na področju teoretične in uporabne mehanike.

SDM je pravna oseba. Osnova za njegovo delovanje je Ustava Republike Slovenije in drugi slovenski zakoni. Sedež društva je v Ljubljani, Jamova 2.

SDM ima svoj pečat, ki je okrogel in ima napis "Slovensko društvo za mehaniko - SDM - Ljubljana".

 

II. CILJI IN NALOGE 

Člen 2.

Cilj SDM je vzpodbujati razvoj mehanike na znanstvenem in strokovnem nivoju. Za uresničitev tega cilja opravlja SDM naslednje dejavnosti:

-  usklajevanje raziskovalnega, strokovnega in vzgojno izobraževalnega dela na področju mehanike trdnin in tekočin, konstrukcij, strojev, naprav in zgradb, v strojništvu, gradbeništvu, naravoslovju in tehnologiji ter drugih sorodnih tehničnih vedah in strokah;

-  sodelovanje pri izdelavi tehničnih normativov z navedenih področij;

-  sodelovanje z univerzami, raziskovalnimi organizacijami in drugimi strokovnimi društvi v Sloveniji in tujini, ki delujejo na področju mehanike;

sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, predvsem z Mednarodno zvezo za teoretično in uporabno mehaniko (IUTAM), Mednarodnim centrom za mehanske znanosti (CISM), Združenjem za uporabno matematiko in mehaniko (GAMM), Srednjeevropskim združenjem za računalniško mehaniko (CEACM), Združenjem za eksperimentalno mehaniko (SEM) in drugimi sorodnimi združenji;

-  skrbi za predstavitev drustva na spletu;

-  ustanovi in vzdržuje domačo stran društva;

-  izdajanjem v skladu z veljavnimi predpisi:

 • letnega zbornika ob Kuhljevih dnevih,
 • periodičnih znanstvenih publikacij,
 • učbenikov mehanike.

-   obveščanje članov z zapisniki ter drugimi obvestili;

-   obveščanje javnosti v okviru možnosti, npr. z

 • informacijami o najnovejših dosežkih stroke,
 • organizacijo strokovnih seminarjev, simpozijev, konferenc in kongresov,
 • organizacijo javnih predavanj,
 • objavljanjem v sredstvih javnega obveščanja.

Odgovorna oseba za stike z javnostjo je predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa tajnik društva.

 

III. ČLANSTVO 

Člen 3.

SDM sestavljajo redni, častni in skupinski (podporni) člani.

Redni člani so posamezniki, ki prispevajo k napredku v 2. členu navedenih točk s svojim raziskovalnim, strokovnim ali pedagoškim delom, z delom v upravnih organih ali z drugimi dejavnostmi. Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član društva, mora izvršnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva in se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in plačeval članarino. 0 sprejemu novih rednih članov odloča izvršni odbor.

Častni člani lahko postanejo tisti posamezniki, lahko tudi nečlani, ki so pomembno prispevali k razvoju mehanike v Sloveniji. Naziv častnega člana podeljuje skupščina društva na predlog izvršnega odbora. Častni člani ne plačujejo članarine.

Skupinski (podporni) člani so organizacije, ki finančno podpirajo delovanje SDM. 

Člen 4.

Člani SDM imajo pravico sodelovati pri vseh dejavnostih SDM (volitve, organizacija dela, strokovna srečanja, razstave, izdaja objav in drugo). Skupinski člani nimajo pravice odločanja.

Dolžnost članov SDM je, da spoštujejo ta statut, redno plačujejo članarino, aktivno sodelujejo pri uresničevanju ciljev in nalog društva ter varujejo ugled društva. 

Člen 5.

Članstvo v SDM preneha na pisno zahtevo člana, s črtanjem, z izključitvijo ali s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz društva, če izvršnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.

Člana črta iz članstva izvršni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.

O izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.

 

IV. ORGANIZACIJA 

Člen 6.

Društvo je organizirano po interesnem principu članov. Po sklepu skupščine se lahko v okviru SDM ustanovijo posebne sekcije. Sekcije niso pravne osebe in morajo delovati v skladu s statutom društva. Za svoje delo so sekcije odgovorne izvršnemu odboru in skupščini društva. 

Člen 7.

Organi društva so:

-   skupščina,

-   izvršni odbor,

-   nadzorni odbor,

-   komisija za informatiko,

-   komisija za nagrade in priznanja,

-   disciplinska komisija.

Mandatna doba izvršnega in nadzornega odbora ter disciplinske komisije traja dve leti. Vodilna funkcionarja SDM (predsednik in tajnik) ter člani izvršnega odbora, v katerem morajo biti zastopane fakultete in večje raziskovalne organizacije, ki se pretežno ukvarjajo z mehaniko, so lahko izvoljeni večkrat zapored. Vendar se morata v vsakokratnem novoizvoljenem izvršnem odboru zamenjati najmanj dva člana. 

Člen 8.

Skupščina je najvišji organ SDM in voli ostale organe. Sestavljajo jo vsi redni, častni člani društva in pooblaščeni predstavniki skupinskih članov.

 Seja skupščine je javna. Lahko je redna ali izredna.

 Redna seja skupščine je praviloma vsaki dve leti.

Izredna seja skupščine se skliče po potrebi. Skliče jo izvršni odbor na zahtevo ene četrtine članov, ali na zahtevo nadzornega odbora v primeru ugotovljenih nepravilnosti v materialnem ali finančnem poslovanju SDM, ali na zahtevo disciplinske komisije. Če izvršni odbor ne skliče skupščine v roku tridesetih dni po prejemu zahteve, jo skliče predlagatelj.

Sklepi skupščine so veljavni, če za njih glasuje večina prisotnih članov (nad 50%). Glasovanje je javno, če skupščina ne odloči drugače. Sklepi so obvezni za vse člane. Sejo skupščine vodi delovno predsedstvo, katerega člane izmed sebe izvolijo navzoči člani SDM.

Skupščina sklepa o naslednjih zadevah:

 • razpravlja in sklepa o poročilih izvršnega odbora,
 • daje razrešnice,
 • sprejema redni dvoletni delovni načrt SDM in daje smernice za bodoče delo,
 • sprejema statut SDM, spremembe statuta in sklepa o razpustu SDM,
 • voli predsednika, petčlanski izvršni odbor (IO), tri člane nadzornega odbora in tri člane disciplinske komisije,
 • odloča o vključevanju SDM v ustrezne zveze in združenja ter o izstopu iz njih,
 • odloča o ustanavljanju sekcij,
 • sklepa o dvoletnem finančnem načrtu,
 • podeljuje nazive častni član SDM. 

Člen 9.

Izvršni odbor je izvršilni organ skupščine in opravlja organizacijske, upravne in administrativne zadeve ter vodi delo SDM med dvema sejama skupščine po smernicah, sprejetih na seji skupščine.

Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.

Izvršni odbor ima pet članov, med katerimi je predsednik. Izvršnemu odboru predseduje predsednik društva. Člani izvršnega odbora so lahko izvoljeni večkrat zapored. 

Člen 10.

Izvršni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat na leto. Seje sklicuje in vodi predsednik. Predsednik je dolžan sklicati sejo, če to zahteva nadzorni odbor ali vsaj trije člani izvršnega odbora. Seja je sklepčna, če so prisotni najmanj štirje člani. Sklepi so veljavni, če za njih glasuje večina prisotnih članov. Izvršni odbor rešuje predvsem naslednje zadeve:

 • uresničuje naloge, ki jih narekuje statut SDM,
 • skrbi za uresničevanje smernic, stališč in programov skupščine,
 • poroča skupščine o delu, predlaga program dela in finančni načrt za prihodnji dve leti,
 • potrjuje zaključni račun,
 • sklicuje in predlaga dnevni red skupščine,
 • imenuje tajnika in blagajnika SDM,
 • sklepa o organiziranju strokovnih srečanj in jih pripravlja ter odloča o višini prispevka za udeležbo,
 • izdaja pooblastila za zastopanje SDM v mednarodnih združenjih,
 • izvaja druga opravila, za katera ga pooblasti skupščina.

Člen 11.

Predsednik SDM je hkrati predsednik izvršnega odbora. Če je odsoten, ga nadomešča tajnik. Sklepe izvršnega odbora podpisuje predsednik. Dokumente o finančnem poslovanju podpisujeta predsednik in blagajnik. 

Člen 12.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli skupščina za dobo dveh let. Član nadzornega odbora imajo pravico prisostvovati vsem sejam izvršnega odbora.

Nadzorni odbor predloži poročilo o svojem delu skupščini. Nadzorni odbor nadzoruje uresničevanje pravic in dolžnosti članov SDM, pravilno upoštevanje zakonskih predpisov, določb ter pravil in sklepov organov SDM, finančno poslovanje in zaščito premoženja SDM. 

Člen 13.

Disciplinska komisija je sestavljena iz treh članov, ki jih izvoli skupščina za dobo dveh let. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom. Zoper sklep, ki ga izda komisija, ima prizadeti pravico pritožbe na skupščino društva.  

 

V. SREDSTVA 

Člen 14.

Sredstva SDM so denarno in drugo premoženje.

Dohodki SDM so:

 • dohodki od članarine,
 • dohodki od srečanj,
 • dohodki od prispevkov skupinskih članov,
 • dohodki iz drugih virov. 

Finančno in materialno poslovanje SDM je vodeno po veljavnih predpisih, ki veljajo za društva. Žiro račun društva je pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet.

 

VI. PRENEHANJE 

Člen 15.

Delovanje SDM preneha:

 • s sklepom skupščine z dvotretjinsko večino vseh članov,
 • z odločbo pristojnega upravnega organa. 

V primeru prenehanja preide premoženje društva po sklepu skupščine na sorodno društvo ali združenje.

 

Sprejeto na skupščini SDM, 22.9.2005.


 

Oblikovanje: Tadeja Mučič Računalniška izvedba: Dejan Zupan